Tag Archives: voopoo

voopoo เสพสารนิโคตินในยาสูบกระแสไฟฟ้าในจำนวนสูง 

voopoo

เสพสารนิโคติน voopoo ในยาสูบกระแสไฟฟ้าในจำนวนสูง มีผลเสียโดยตรงต่อสมองและก็ ระบบประสาท ท าให้ร่างกายอยากนิโคตินมากยิ่งขึ้นการรับทราบว่าของผู้ดูดที่รู้ผิด ว่า 

ยาสูบกระแสไฟฟ้าท าหน้าที่เป็นช่วยลดอัน voopoo ตรายจากยาสูบหรือยาสูบหรือเปล่าเป็นอันตรายเลย ไม่มี ข้อบังคับการใช้แรงงานหลังจากนั้นเป็นต้นมา จ านวนผู้ใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้ามากขึ้นอย่างมีความนัยส าคัญเพราะ (ถึงแม้ว่าในเวลานี้จะแปรไป) แล้วก็ธรรมชาติที่น่าสนใจ ของเครื่อ

งไม้เครื่องมือกลุ่มนี้ด้วยเหตุผลอื่นๆโดยเหตุนั้นยาสูบกระแสไฟฟ้าก็เลยแปลงเป็นสินค้าที่ใช้กันสูงที่สุดโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่มี การใช้แรงงานมากขึ้น 9 เท่าจาก ปี พุทธศักราช 2554-2558 จากการพิเคราะห์นี้เป็นที่ชัดแจ้งว่า มี ค าถามที่ยังมิได้รับค าตอบเยอะมากเกี่ยวกับควา

มปลอดภัยโดยรวมสมรรถนะของการ ลดอันตรายรวมทั้งผลพวงด้านที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพระยะยาวของเครื่องไม้เครื่องมือกลุ่มนี้77 ผลต่อร่างกายที่รายงานส่วนมาก เมื่อมีการสัมผัสกั

บไอระเหยซึ่งระเหยออกมาจากยาสูบกระแสไฟฟ้ามี ศูนย์กลางอยู่ที่ระบบฟุตบาทหายใจ (centered on the pulmonary tract) การเรียน ทางสถานพยาบาลและก็ที่ทดสอบในสัตว์

พบว่า ยาสูบกระแสไฟฟ้า อาจทำให้มีการระคายของระบบท างเดินห ายจิตใจส่ วนบนแล ะส่ วนล่ าง ( irritation of both the upper and lower respiratory tract) นอกเหนือจากการกระตุ้นหลอดลมและก็ไอ (bronchospasm and cough) ผลพวงข้างหลังอาจเป็นเพราะเนื่องจากห่วงโซ่ของปฏิกิริยาการอักเสบผ่านสภาวะความไม่พอดี ของอนุมูลอิสระ (chain of inflammatory reacti

ons through oxidative stress) ส าหรับผลพวงต่อระบบอื่นๆยาสูบกระแสไฟฟ้า ท าให้ลดความสามารถของระบบ ภูมิต้านทาน (the immune system) ในตัวทดลอง เหมือนกันกับที่มองเห็นจากความไวที่มากขึ้น ต่อการได้รับเชื้อไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์เอ (influenza A ) แล้วก็ นิวมอเนีย

จำพวกสเตร็บโต คอกคัส (Streptococcus pneumonia) ส าหรับระบบประสาทศูนย์กลาง ยาสูบกระแสไฟฟ้าบางทีอาจ เปลี่ยนการท างานของสมอง ซึ่งมีผลต่ออารมณ์ ความรู้ความเข้าใจสำหรับเพื่อการทำค

วามเข้าใจ ความจ า รวมทั้งบางทีอาจชักน าให้มีการพึ่งพาอาศัยสิ่งเสพติดทั้งยังในมนุษย์รวมทั้งสัตว์ ยาสูบกระแสไฟฟ้าบางทีอาจท าลายเซลล์ ประสาทโดยตรง (damage neurons) และก็ท าให้มีการสะเทือนแล้วก็กล้ามกระตุก (and cause tremor and muscle spasms) 78 สารก่อโรคมะเร็ง (Carcinogenicity) ซึ่งส่วนมากปรากฏในปอด ปาก และก็ล าคอ

 สิ่งนี้บางทีอาจเชื่อมโยงกับไนโตรซามีน โพรพิลีน ‐ ไกลคอล (nitrosamines, propylene‐ glyco) (พาหะในของเหลว e‐liquids) รวมทั้งแม้กระทั้งสารแต่งกลิ่นรสบางประเภท การเรียนรู้ชิ้น หนึ่ง กล่าวว่าภายหลังจากถูกท าให้ร้อนรวมทั้งแปลงเป็นไอ (propylene oxide) ซึ่งเป็นสารก่อ โรคมะเร็งระดับสองบี (class 2B ca

rcinogen) นอกเหนือจากนั้น พบว่าการได้รับ e-liquid ท าให้ กำเนิดพิษต่อเซลล์โดยตรงต่อเซลล์ต้นก าเนิด จากตัวอ่อนของผู้คนรวมทั้งเซลล์ต้นก าเนิดของ ห นู (to exert a d

irect cytotoxic effect on human embryonic stem cells and mouse neural stem cells) โดยย้ำถึงอันตรายที่บางทีอาจเกิดขึ้นส าหรับหญิงตั้งท้อง ผลกระทบอื่นๆเป็นต้นว่า อ้วกคลื่นไส้รวมทั้งผิวหนังอักเสบ ในฐานะที่เป็นตาปากรวมทั้งคอ ระคาย (throat irritation) เป็นที่น่าสังเกตว่า ความทรุดโทรมที่เกี่ยวพันกับการใช้ยาสูบ กระแสไฟฟ้านั้นไกลเกินกว่า“ อันตรายจากไฟเผารวมทั้งการปะทุ ปัญหาที่สามัญชนมีทิศทางจะ ประมาทประมาท…

Posted in voopoo | Tagged | Leave a comment