voopoo เสพสารนิโคตินในยาสูบกระแสไฟฟ้าในจำนวนสูง 

voopoo

เสพสารนิโคติน voopoo ในยาสูบกระแสไฟฟ้าในจำนวนสูง มีผลเสียโดยตรงต่อสมองและก็ ระบบประสาท ท าให้ร่างกายอยากนิโคตินมากยิ่งขึ้นการรับทราบว่าของผู้ดูดที่รู้ผิด ว่า 

ยาสูบกระแสไฟฟ้าท าหน้าที่เป็นช่วยลดอัน voopoo ตรายจากยาสูบหรือยาสูบหรือเปล่าเป็นอันตรายเลย ไม่มี ข้อบังคับการใช้แรงงานหลังจากนั้นเป็นต้นมา จ านวนผู้ใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้ามากขึ้นอย่างมีความนัยส าคัญเพราะ (ถึงแม้ว่าในเวลานี้จะแปรไป) แล้วก็ธรรมชาติที่น่าสนใจ ของเครื่อ

งไม้เครื่องมือกลุ่มนี้ด้วยเหตุผลอื่นๆโดยเหตุนั้นยาสูบกระแสไฟฟ้าก็เลยแปลงเป็นสินค้าที่ใช้กันสูงที่สุดโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่มี การใช้แรงงานมากขึ้น 9 เท่าจาก ปี พุทธศักราช 2554-2558 จากการพิเคราะห์นี้เป็นที่ชัดแจ้งว่า มี ค าถามที่ยังมิได้รับค าตอบเยอะมากเกี่ยวกับควา

มปลอดภัยโดยรวมสมรรถนะของการ ลดอันตรายรวมทั้งผลพวงด้านที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพระยะยาวของเครื่องไม้เครื่องมือกลุ่มนี้77 ผลต่อร่างกายที่รายงานส่วนมาก เมื่อมีการสัมผัสกั

บไอระเหยซึ่งระเหยออกมาจากยาสูบกระแสไฟฟ้ามี ศูนย์กลางอยู่ที่ระบบฟุตบาทหายใจ (centered on the pulmonary tract) การเรียน ทางสถานพยาบาลและก็ที่ทดสอบในสัตว์

พบว่า ยาสูบกระแสไฟฟ้า อาจทำให้มีการระคายของระบบท างเดินห ายจิตใจส่ วนบนแล ะส่ วนล่ าง ( irritation of both the upper and lower respiratory tract) นอกเหนือจากการกระตุ้นหลอดลมและก็ไอ (bronchospasm and cough) ผลพวงข้างหลังอาจเป็นเพราะเนื่องจากห่วงโซ่ของปฏิกิริยาการอักเสบผ่านสภาวะความไม่พอดี ของอนุมูลอิสระ (chain of inflammatory reacti

ons through oxidative stress) ส าหรับผลพวงต่อระบบอื่นๆยาสูบกระแสไฟฟ้า ท าให้ลดความสามารถของระบบ ภูมิต้านทาน (the immune system) ในตัวทดลอง เหมือนกันกับที่มองเห็นจากความไวที่มากขึ้น ต่อการได้รับเชื้อไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์เอ (influenza A ) แล้วก็ นิวมอเนีย

จำพวกสเตร็บโต คอกคัส (Streptococcus pneumonia) ส าหรับระบบประสาทศูนย์กลาง ยาสูบกระแสไฟฟ้าบางทีอาจ เปลี่ยนการท างานของสมอง ซึ่งมีผลต่ออารมณ์ ความรู้ความเข้าใจสำหรับเพื่อการทำค

วามเข้าใจ ความจ า รวมทั้งบางทีอาจชักน าให้มีการพึ่งพาอาศัยสิ่งเสพติดทั้งยังในมนุษย์รวมทั้งสัตว์ ยาสูบกระแสไฟฟ้าบางทีอาจท าลายเซลล์ ประสาทโดยตรง (damage neurons) และก็ท าให้มีการสะเทือนแล้วก็กล้ามกระตุก (and cause tremor and muscle spasms) 78 สารก่อโรคมะเร็ง (Carcinogenicity) ซึ่งส่วนมากปรากฏในปอด ปาก และก็ล าคอ

 สิ่งนี้บางทีอาจเชื่อมโยงกับไนโตรซามีน โพรพิลีน ‐ ไกลคอล (nitrosamines, propylene‐ glyco) (พาหะในของเหลว e‐liquids) รวมทั้งแม้กระทั้งสารแต่งกลิ่นรสบางประเภท การเรียนรู้ชิ้น หนึ่ง กล่าวว่าภายหลังจากถูกท าให้ร้อนรวมทั้งแปลงเป็นไอ (propylene oxide) ซึ่งเป็นสารก่อ โรคมะเร็งระดับสองบี (class 2B ca

rcinogen) นอกเหนือจากนั้น พบว่าการได้รับ e-liquid ท าให้ กำเนิดพิษต่อเซลล์โดยตรงต่อเซลล์ต้นก าเนิด จากตัวอ่อนของผู้คนรวมทั้งเซลล์ต้นก าเนิดของ ห นู (to exert a d

irect cytotoxic effect on human embryonic stem cells and mouse neural stem cells) โดยย้ำถึงอันตรายที่บางทีอาจเกิดขึ้นส าหรับหญิงตั้งท้อง ผลกระทบอื่นๆเป็นต้นว่า อ้วกคลื่นไส้รวมทั้งผิวหนังอักเสบ ในฐานะที่เป็นตาปากรวมทั้งคอ ระคาย (throat irritation) เป็นที่น่าสังเกตว่า ความทรุดโทรมที่เกี่ยวพันกับการใช้ยาสูบ กระแสไฟฟ้านั้นไกลเกินกว่า“ อันตรายจากไฟเผารวมทั้งการปะทุ ปัญหาที่สามัญชนมีทิศทางจะ ประมาทประมาท

This entry was posted in voopoo and tagged . Bookmark the permalink.